OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. SMLOUVA O VÝUCE A VÝCVIKU
 

a) Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku mezi Autoškolou a žadatelem o řidičské oprávnění (dále

jen „Žadatel“), se uzavírá dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších

novel, dále jen „Občanský zákoník“, dále dle Zákona č. 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování

odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a změnách některých zákonů, ve znění

pozdějších novel, dále jen „Zák. č. 247/2000 Sb.,“.

b) Uzavření smlouvy se rozumí osobní účast Žadatele nebo Žadatelem pověřené osoby na zápisu do kurzu, na kterém Žadatel nebo Žadatelem pověřená osoba zástupci Autoškoly předá

podepsanou žádost o řidičské oprávnění, lékařem potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti

k řízení motorových vozidel, tím se zapíše k výuce a výcviku. Závazek ze strany žadatele je uhradit dohodnuté kurzovné nebo zálohy kurzovného a doplatku kurzovného ve stanoveném termínu.

c) Autoškola se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout Žadateli teoretickou

výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění podle zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti a dále zajistit Žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti po splnění všech podmínek ze strany Žadatele dle těchto VOP, kdy způsob provádění výuky a výcviku žadatelů k získání odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla, práva a povinnosti Žadatelů o získání řidičského oprávnění, se řídí zák. č. 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších novel, přičemž obsah a rozsah jednotlivých druhů výuky a výcviku k získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, se řídí vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č.167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění Zákona 478/2001 Sb., dále jen “Vyhláška“.

 

2. PODMÍNKY PŘIJETÍ K VÝUCE A VÝCVIKU

a) Autoškola přijme k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění pouze osobu, která splňuje

podmínky stanovené zákonem, které jsou definované v ustanovení § 13 „zák. č. 247/2000 Sb.,“

především, dosahuje věkové hranice pro přípustnou skupinu řidičského oprávnění nebo ji dosáhne nejpozději do 18 měsíců ode dne zahájení výuky a výcviku, která je způsobilá

k právnímu jednání a je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla podle zvláštního

právního předpisu, které není uložena sankce nebo trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

 

b) V případě nezletilosti Žadatele v době podání Žádosti o přijetí k výuce a výcviku, dále jen

„Žádost“, je podmínkou k přijetí a zahájení praktického výcviku k získání řidičského oprávnění příslušné skupiny vozidel souhlas zákonného zástupce na Žádosti. Podpisem na žádosti Žadatel a zákonný zástupce společně prohlašují, že se řádně seznámili se všeobecnými obchodními podmínkami a provozními podmínkami Autoškoly, které jsou uvedeny v aktuálním platném znění na www stránkách Autoškoly.

 

3. CENY A KURZOVNÉ VÝUKY A VÝCVIKU

a) Cena výuky a výcviku (dále též „Kurzovné“) pro jednotlivé druhy výuky a výcviku je upravena platným ceníkem, umístěným na stránkách Autoškoly. 

b) Kurzovné nebo po dohodě jeho část, bude uhrazeno žadatelem v hotovosti nebo bankovním převodem po osobní domluvě, telefonické domluvě, mailem či sociální sítě spojené s provozováním autoškoly. Při platbě bankovním převodem je identifikací platby jméno Žadatele.

c) Žadateli je známo, že závazně rezervováno místo v kurzu výuky a výcviku se stává až

okamžikem úhrady celého kurzovného nebo zálohy kurzovného. Do té doby není možné

zahájit jak praktický výcvik tak, ani teoretickou výuku. V případě, že nebude ze strany Žadatele

uhrazena ve sjednaném termínu následující splátka Kurzovného, doplaceno Kurzovné nebo

vzniklé vícenáklady na výuku nebo výcvik z důvodu neomluvené neúčasti Žadatele, Autoškola

si vyhrazuje právo nepokračovat ve výuce a výcviku žadatele a výcvik neukončit do doby, než

Žadatel své závazky vůči Autoškole splní, nebo jednostranně odstoupit od této smlouvy.

 

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PŘEDČASNÉ UKONČENÍ VÝCVIKU

a) Odstoupení od smlouvy je možné ze strany Žadatele i Autoškoly ze zákonem stanovených důvodů nebo z důvodů uvedených v této smlouvě. Oznámení o předčasném ukončení výcviku musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě. Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy, nebo okamžikem sepsání dohody o předčasném ukončení výcviku. V případě doručení poštou se dnem doručení považuje třetí pracovní den po odeslání doporučeného dopisu poštou.

b) V případě předčasného ukončení výcviku dohodou uzavřené mezi Žadatelem (jeho zákonným zástupcem) a Autoškolou nebo z důvodu odstoupení na straně Žadatele nebo Autoškoly, bude provedeno na základě předložených dokladů vyúčtování výcviku a výuky a vícenákladů ze strany Autoškoly. Došlo-li při splácení kurzovného k přeplatku, autoškola jej žadateli vrátí. 

Došlo-li k nedoplatku, je Žadatel povinen kurzovné doplatit. Finanční vyrovnání mezi Žadatelem a Autoškolou proběhne nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od ukončení výuky a výcviku.

Na požádání Žadatele Autoškola v termínu dle dohody, nejpozději však do 30 dnů, vystaví doklad o absolvované výuce a výcviku. 

 

5. ZAHÁJENÍ VÝUKY A VÝCVIKU, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY AUTOŠKOLY

a) Autoškola si vyhrazuje právo nezahájit výcvik a/nebo v již zahájeném výcviku nepokračovat,

pokud Žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven

správním orgánem, nebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel, nebo pozastavení

příslušných práv, nebo během výcviku zvlášť závažným způsobem opakovaně porušuje

pokyny učitele a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a

zdraví ostatních účastníků silničního provozu nebo se opakovaně bez řádné omluvy nedostavil

na objednanou hodinu praktického výcviku, nebo sjednanou hodiny výuky, nebo neabsolvoval

v rámci zařazení do kurzu učební osnovou předepsaný počet vyučovacích hodin a absence

nenahradil, případně neuhradil vzniklé vícenáklady.

b) Pokud bude Žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel nebo ztráta zdravotní

způsobilosti k řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je Žadatel povinen o tom

neprodleně Autoškolu informovat. V takovém případě se považuje výuka a výcvik za ukončený

ze strany Žadatele, nebude-li možné po dohodě mezi Žadatelem a Autoškolou po jeho přerušení

a po ukončení zákazu v rámci zákonných podmínek ve výcviku pokračovat.

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ŽADATELE, ZANECHÁNÍ VÝUKY A VÝCVIKU V PRŮBĚHU KURZU

a) Žadatel má právo odstoupit od smlouvy v případě oprávněné stížnosti orgánům státního

odborného dozoru, nebo bez udání důvodu. Autoškole v případě předčasného ukončení výuky

a výcviku ze strany Žadatele vzniká nárok na uhrazení dosud neuhrazených nákladů na

provedený výcvik výuku a dále se pro tento případ porušení sjednává smluvní pokuta ve výši

25 % sjednané ceny kurzu. Smluvní pokuta bude zaúčtována do závěrečného vyúčtování kurzovného. Smluvní pokuta se neúčtuje v případě prokazatelně oprávněné stížnosti, zakládající Žadateli k odstoupení kvalifikovaný důvod.

b) Pokud uplynula od poslední cvičné jízdy, nebo od ukončení teoretické výuky doba přesahující

6 měsíců, ve které se Žadatel nezúčastnil bez předchozího jednání s Autoškolou žádného druhu

výuky ani výcviku, a v této době nepožádal Autoškolu o ukončení, ani o přerušení nebo odklad dalšího výcviku, vyhrazuje si Autoškola právo považovat takové jednání ze strany Žadatele za

zanechání studia. Pro tento případ se považuje, že výcvik a výuka ze strany Autoškoly je řádně

ukončena, a nevyčerpané školné se stává smluvní pokutou, která bude ze strany Autoškoly uvedena v závěrečném vyúčtování, pokud se strany nehodnou jinak.

c) Pro odstoupení od smlouvy se sjednává povinnost Žadatele vrátit průkazku žáka, kterou obdržel na začátku kurzu, v případě nevrácení průkazky ze strany Žadatele do tří (3) dnů se

pro tento případ sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč, kterou je Žadatel povinen na výzvu

Autoškoly do tří (3) dnů uhradit Autoškole, nebo je Autoškola oprávněna smluvní pokutu

jednostranně započítat do uhrazené ceny kurzu Žadatelem.

 

7. PRAKTICKÝ VÝCVIK V ŘÍZENÍ, CVIČNÉ JÍZDY, SMLUVNÍ POKUTA

a) Základní vyučovací hodina trvá 45 minut, cvičná jízda může trvat jednu nebo dvě vyučovací hodiny, pokud se Žadatel a Autoškola nedohodnou jinak. Druh a délku vyučovacího celku je oprávněn určit učitel s přihlédnutím k průběhu vyučovacího procesu a jeho potřebám, a ke schopnostem Žadatele. Výcvik v praktické jízdě objednává Žadatel, u jemu přiděleného učitele, sjednaný termín praktického výcviku je závazný. Neúčast na sjednaném termínu je Žadatel povinen omluvit u určeného učitele nejpozději 1 pracovní den předem telefonicky nebo SMS svému určenému učiteli.

b) Žadatel i učitel jsou povinni v případě zpoždění na sjednanou výuku nebo výcvik z objektivních důvodů se navzájem předem telefonicky informovat.

c) Pokud se Žadatel bez omluvení nedostaví na sjednané místo a čas, je Učitel povinen počkat na sjednaném místě nejdéle 15 min, a během této doby kontaktovat Žadatele; po uplynutí této

doby se považuje sjednaný výcvik za zmařený ze strany Žadatele.

d) Pro případ zmaření praktického výcviku ze strany Žadatele ve sjednaném termínu, se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každou zmařenou vyučovací hodinu, kterou je Žadatel povinen uhradit Autoškole nejpozději před následující sjednanou hodinou výuky nebo praktického výcviku. V případě neuhrazení je Autoškola oprávněna přerušit výuku nebo výcvik.​

e) Pro případ, že se Učitel nedostaví bez omluvení na sjednaný praktický výcvik, je Žadatel

povinen setrvat na sjednaném místě po dobu 15 minut a telefonicky kontaktovat Učitele, případně

kontaktní telefon autoškoly (792 642 683). Pokud se nepodaří kontaktovat Učitele ani kontaktní

telefon v této době, a Učitel nekontaktuje Žadatele o zpoždění, po uplynutí 15 minut má Žadatel

právo na náhradu domluvené jízdy.

f) Místem nástupu Žadatele k praktické jízdě je sídlo Autoškoly. Toto místo však může být Autoškolou po dohodě přizpůsobeno potřebě jak Autoškoly, tak Žadatele.

g) Žadatel je povinen se dostavit k praktickému výcviku a závěrečné zkoušce ve stavu, kdy jeho

způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena např. požitím alkoholu, návykové

látky apod. V případě, že Žadatel způsobí autoškole škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k

řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za její náhradu.

  g.1) Žadatel je povinen uchovávat svou "průkazku" ve které se zaznamenává počet odjetých jízd, zdravotnická příprava a kontrola vozidla, v původním, neponičeném stavu tak, aby byla průkazka kompletní, neznehodnocená jídlem či pitím apod. V případě, že bude průkazka poškozena, znehodnocena nebo dokonce ztracena, je žadatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za vystavení nové průkazky a práci s tím spojenou.

h) Žadatel je povinen se dostavit k praktickému výcviku a závěrečné zkoušce s platným dokladem totožnosti a k praktickému výcviku navíc s průkazkou žáka, v případě nesplnění této

povinnosti se považuje naplánovaný výcvik za zmařený ze strany Žadatele.

 

8. ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

a) Termín ukončení výcviku určuje Autoškola a termín závěrečné zkoušky na žádost Autoškoly

zkušební komisař. Výuku a výcvik Žadatele o řidičské oprávnění ukončí Autoškola za předpokladu, že Žadatel o řidičské oprávnění absolvoval minimální počet hodin výuky a výcviku stanovený učební osnovou pro příslušnou skupinu vozidel, popřípadě vyšší počet hodin dohodnutých mezi Žadatelem o řidičské oprávnění a Autoškolou, a má potřebné znalosti a dovednosti požadované pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

b) O termínu zkoušek o řidičské oprávnění bude Žadatel informován zástupcem Autoškoly

s dostatečným časovým předstihem. V případě, že se ve sjednaný termín zkoušek nemůže

Žadatel dostavit, je Žadatel povinen o tom informovat Autoškolu, a to nejpozději 1 pracovní

den před zahájením zkoušky zástupci Autoškoly telefonicky, SMS nebo emailem se zdůvodněním.

c) Pro případ, že se Žadatel bez omluvení neodstaví ke zkoušce nebo opravné zkoušce, je sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč, která kryje náklady Autoškoly spojené s přípravou a organizací zkoušek, Autoškola může smluvní pokutu prominout na základě odůvodněné žádosti.

d) Autoškola si dále vyhrazuje právo nepřihlásit k první, ani opakované zkoušce Žadatele, který

se nedostavil bez řádné omluvy na předchozí zkoušku a dosud neuhradil vzniklou smluvní pokutu.

e) Žadatel je nejpozději den před konáním zkoušky povinen uhradit Městskému úřadu správní poplatek. Platbu ve výši 700,- za první zkoušku, případně 400,- za opravnou zkoušku z jízdy, případně 100,- za opravnou zkoušku z pravidel (testů) lze uhradit poštovní složenkou nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu.​

9. USTANOVENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) Žadatel uděluje Autoškole pro účely shromažďování, zpracování a uchování osobní údajů

souhlas se zpracování svých osobních údajů vč. rodného čísla dle ustanovení zák. č. 110/2019

Sb., o zpracování osobních údajů, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), za účelem zajištění řádného plnění závazků a povinností Žadatele a Autoškoly vyplývajících z  ustanovení těchto VOP, jakož i za účelem ochrany práv Autoškoly.

b) Autoškola tímto informuje Žadatele o tom, že jeho osobní údaje budou zpracovány v rozsahu veškerých poskytnutých osobních údajů, a za účelem plnění smluvních a zákonných povinností Autoškoly ve vztahu k Žadateli, jakož i orgánům veřejné moci, samosprávy či jiným třetím osobám.

c) Shromažďovaná a zpracovávaná data nebudou Správcem uchovány po dobu delší, než je

nezbytné pro dosažení účelů Správce, pro které byly shromážděny nebo tak dlouho, jak

vyžaduje zákon.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro výcvik započatý od 1. ledna 2022.

b) Obsah těchto podmínek může být mezi Autoškolou a Žadatelem individuálně odchylně

upraven výlučně písemnou formou. V případě, že se liší nabídka služeb na propagačních

materiálech (zejména na internetu) a v obchodních podmínkách, jsou obchodní podmínky

závazné tehdy, pokud by jiné ujednání bylo na úkor zákazníka nebo v rozporu se zákonem.

c) Pokud Žadatel nesouhlasí s rozhodnutím vedení Autoškoly, má právo absolvovat další

výcvik a zkoušku ve kterékoli jiné autoškole v České republice. V takovém případě se

výuka a výcvik ukončí podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany Žadatele.

d) Žadatel, resp. zákonný zástupce nezletilého Žadatele, stvrzuje svým podpisem na Žádosti

o přijetí k výuce a výcviku, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je akceptuje.